Informace k zápisu!

Aktuálně k 6.4.2020

Aktuální informace k zápisu do Mateřské školy pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče,

prosíme o dodržení postupu při zadávání žádostí o přijetí dítěte do Mateřské školy Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace:

1) Vytiskněte žádost z našich webových stránek www.mspristavni.cz kolonka „Přijímací řízení“

2) Žádost řádně a čitelně nejlépe hůlkovým písmem vyplňte

3) potvrzení lékaře v současné situaci nahradí čestné prohlášení zákonného zástupce (viz vzor v příloze) o splněném povinném očkování dítěte + kopie očkovacího průkazu dítěte

4) Vyplněnou žádost s čestným prohlášení a kopií očkovacího průkazu dítěte doručte do 26.4.2020 jedním z následujících způsobů:

· datovou schránkou (bcskpy7 ) · e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na info@mspristavni.cz (nelze jen prostý e-mail)

· poštou na adresu Mateřská škola Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace

· osobně vhodit do schránky u mateřské školy v obálce označené zápis 2020/2021, to znamená u Nás na hlavní budově v ulici Přístavní 333. Schránka je na velkých vratech.

5) Po doručení žádosti ředitelka, zkontroluje vyplnění žádosti a plnění očkovacího kalendáře dle kopie očkovacího průkazu. Poté Vás jako zákonného zástupce dítěte (toho kdo žádost podepíše) kontaktuje emailem nebo telefonicky a vyzve k osobní účasti (určí přesný časový termín ve dnech 4. – 5.5. 2020) a zahájení správního řízení. V tomto termínu se osobně dostavíte bez dítěte vždy jen jeden zákonný zástupce do Mateřské školy u Nás na hlavní budovu v ulici Přístavní 333. Toto opatření je z důvodu plnění protiepidemických opatření. Prosíme použít roušky a dodržovat doporučený odstup. Při této návštěvě podepíšete přidělení registračního čísla dítěte, které bude použito při správním řízení. Pod tímto registračním číslem bude vydáno rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do 30 dnů ode dne zápisu. S sebou vezměte občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte.

Děkujeme za pochopení

V Čelákovicích 6.4.2020 Jaroslava Dušková - ředitelka školy

Přílohy:

Vzor čestného prohlášení:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte) nar. (xx.xx. xxxx), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Příloha : kopie očkovacího průkazu dítěte

Jméno a příjmení zákonného zástupce

V Čelákovicích dne…………………………. Podpis zákonného zástupce……………………………………..