Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Školní řád

Mateřská škola Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace

se sídlem: hlavní budova-Přístavní 333, Čelákovice 250 88 a detašované pracoviště SLUNÍČKO J. A. Komenského 2071, Čelákovice 250 88

IČO: 70992495 


Školní řád mateřské školy

je zpracován v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, vše v platném znění.


Základní údaje

Název školy: Mateřská škola Čelákovice Přístavní 333, příspěvková organizace

Adresa sídla školy: Hlavní budova Přístavní 333, Čelákovice 250 88

Detašované pracoviště SLUNÍČKO J. A. Komenského 2071, Čelákovice 250 88

Ředitelka: Jaroslava Dušková

Telefon: 326 994 165

Mobil: 604 934 648 email: info@mspristavni.cz http:// www.mspristavni.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Celková kapacita MŠ nejvyšší možná: 116

Obsazenost pro školní rok 2023 / 2024: 100 (60 + 40)

Zřizovatel: Město Čelákovice, Náměstí 5. Května 1, Čelákovice 250 88

I. Cíl předškolního vzdělávání (školský zákon, §33)

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání vydaného MŠMT č.j. 32 405/2004-22 dne 3.1.2005 a je k dispozici na jednotlivých třídách

Základní rámcové cíle školního vzdělávacího programu:

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

II. Práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

a) Každé přijaté dítě má (dále jen dítě) má právo:

- na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a jeho osobnosti

- na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské školy

- na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

b)Při vzdělávání má dítě práva, která mu zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte (vybráno z Úmluvy o právech dítěte):

- aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, lékařská pomoc, ochrana před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit)

- být respektováno jako jedinec ve společnosti

- na emočně kladné prostředí

- být respektováno jako jedinec s možností rozvoje

- být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život

Práva zákonných zástupců dětí

Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen zákonní zástupci) mají právo:

- na informaci o průběhu a výsledku vzdělávání dítěte v mateřské škole

- po dohodě s učitelkou být přítomen výchovného procesu ve třídě

- na konzultaci výchovných i jiných problémů svého dítěte s učitelkou nebo ředitelkou školy

- vyjadřovat se k rozhodnutí školy týkající se záležitostí vzdělávání dětí

- přispívat náměty a nápady k obohacení výchovného programu školy

- na poradenskou pomoc mateřské školy nebo poradenského zařízení v záležitosti týkajících se vzdělávání dětí

- na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

Povinnosti zákonných zástupců dětí

Zákonní zástupci dětí (případně osoby pověřené k přebírání dětí z MŠ) jsou povinni:

- zajistit, aby dítě docházelo do mateřské školy zdravé, při příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno

- informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by měly vliv na průběh vzdělávání dítěte

- dokládat důvody nepřítomnosti dítěte, u dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání písemně / povinná předškolní docházka / omluvenka

- písemně zažádat o uvolnění s předškolního vzdělávání v případě delší plánované nepřítomnosti (dovolená, ozdravovna apod.) u dětí v posledním ročníku / povinná předškolní docházka

- oznamovat škole podle § 28 odst.2 a 3 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích

- ve stanoveném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné

Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců a pedagogických pracovníků, provozních zaměstnanců

Zákonní zástupci dětí:

- dodržují stanovenou organizaci provozu školy a vnitřní režim školy

- řídí se školním řádem mateřské školy

- dodržují při styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházející do mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušného chování a vzájemné ohleduplnosti

Předávání informací / pravidla, způsob

Zákonní zástupci dítěte (dále ZZ):

- Mohou nahlédnout do školního vzdělávacího programu, který je k dispozici na jednotlivých třídách.

- Mohou se průběžně během roku informovat o výsledcích vzdělávání dítěte při příchodu nebo odchodu dítěte, nejlépe sjednat schůzku s učitelkami a ředitelkou / konzultace.

- Výsledky vzdělávání jednotlivých dětí jsou průběžně zaznamenávány do portfolií, která jsou uložena na jednotlivých třídách. Taktéž vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a u těchto dětí jsou vypracovávány individuální plány. Dále jsou prováděna hodnocení výchovného procesu 2x do roka.

- Několikrát do roka jsou svoláváni zákonní zástupci: k třídním schůzkám, besídkám, setkáním, kde jsou zákonní zástupci informováni o průběžných rozhodnutích a akcích mateřské školy týkajících se výchovného procesu.

- ZZ mají možnost konzultace s ředitelkou školy: obě pracoviště ve dnech vybírání školného a stravného (vždy jsou informování oznámením na nástěnce v šatně), nebo průběžně po dohodě.

- Pokud škola organizuje akce, jako jsou výlety, divadla, výstavy a podobně. Jsou zákonní zástupci o akci informování vývěskou na nástěnce v šatně a na internetových stránkách školy (www.mspristavni.cz).

Ochrana osobnosti ve škole (učitel, dítě)

- Pedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku.

- Právo zákonných zástupců dětí na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy k ochraně osobních údajů.

- Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky, propagační materiály, fotografie) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců dětí.

III. Provoz a vnitřní režim školy

Provoz a vnitřní režim školy

Řídí se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavedla s účinností od 1.9.2017 povinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alternativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. Mění se pravidla přednostního přijímání dětí ke vzdělávání v mateřské škole (od září 2017 se týká dětí starších čtyř let, od září 2018 dětí starších tří let)

- Školní rok začíná zpravidla 1.září a končí 31. srpna (dle vyhlášení MŠMT) následujícího kalendářního roku. Školní rok 2021/2022 začíná 1.září 2021.

a)Zápis dětí do mateřské školy na následující školní rok podle § 34 odst. 2, 3, 4, 5, 6 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, probíhá:

V období od 2. května do 16. května v termínu určeném po předchozí domluvě se zřizovatelem a to po dobu 2 dní.

Od ledna 2017 má místně příslušný obecní úřad povinnost mateřské škole poskytnout před termínem zápisu seznam dětí, které mají být přednostně přijaté ke vzdělávání v dané mateřské škole.

O zápise jsou zákonní zástupci opakovaně informováni v místním tisku, na webových stránkách, na informačních tabulích a na nástěnkách.

Přihlášku obdrží zákonní zástupci v mateřské škole nebo na webových stránkách MŠ, v předem stanoveném termínu.

Děti jsou přijímány podle kritérií vydaných ředitelkou mateřské školy.

Dítě do mateřské školy přijímá na základě žádosti zákonného zástupce ředitelka mateřské školy.

V případě dětí, které neplní povinné předškolní vzdělávání, je možnost zkušebního pobytu v maximální délce tří měsíců.

S účinností od 1. ledna 2017 je stanoveno dětem, které dosáhnou pěti let do konce měsíce srpna, nastoupit v následujícím školním roce k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Od září 2019 je zavedeno přednostní přijímání tříletých dětí a dětí starších tří let pocházejících ze spádového obvodu dané mateřské školy (týká se pouze obecních mateřských škol). Mateřská škola může přijmout dítě z nespádového obvodu, pouze pokud to dovolí kapacita školy po přijetí spádových dětí.

Mateřská škola může přijmout pouze dítě na základě doporučení praktického lékaře, který potvrdí, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci

O přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami) rozhodne ředitel mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a na webových stránkách školy. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená. (Na požádání obdrží zákonný zástupce písemné vyhotovení.)

Po ukončení zápisu obdrží zákonní zástupci nepřijatých uchazečů rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy poštou.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví školní řád. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte. Zákonný zástupce předškoláka a dítěte s odkladem povinné školní docházky je povinen bez zbytečného odkladu – nejpozději do 3 dnů nahlásit jakoukoli absenci dítěte a absenci následně doložit písemně do omluvného listu. Absence delší než 5 vyučovacích dnů povoluje ředitelka MŠ na základě písemně podané žádosti.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a 48a,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle odstavce 5 písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Individuální vzdělávání dítěte podle § 34b zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (nabývá účinnosti 1.1.2017)

(1) Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

(2) Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte,

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.

(3) Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání; způsob a termíny ověření, včetně náhradních termínů, stanoví školní řád tak, aby se ověření uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. První termín je stanoven na 4. středu v listopadu a náhradní na 2. středu v prosinci (tj. …………nebo ………………..2022).

(4) Ředitel mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistí účast dítěte u ověření podle odstavce 3, a to ani v náhradním termínu.

(5) Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek.

(6) Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte podle odstavce 5 nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat podle odstavce 1.

(7) Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

d)Pokud je volná kapacita, je možné podle § 34 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijmout dítě i v průběhu školního roku.

Do jedné třídy lze zařadit děti různého věku.

Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy.

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka školy po dohodě se zákonnými zástupci dítěte docházku do mateřské školy a délku pobytu v mateřské škole. U dětí v posledním ročníku / povinná předškolní výchova docházka nejméně 4 hodiny výuky denně v rozsahu nepřetržitě od 8.15 do 12.15 hodin.

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je zabezpečena nezbytná speciálně pedagogická podpora – asistent pedagoga.

Provozní doba MŠ: 6,30 - 17,00 hodin (obě pracoviště)

Režim nemusí být striktně dodržován, respektujeme potřebu dětí

1.třída Žabičky:

Ranní scházení ve třídě Berušek v čase 6.30 – 7.30. Rozdělení do jednotlivých tříd – Žabičky odchází v 7.30 na svou třídu.

7.00 – 8.20 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory

8.20 - 8.35 pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.35 – 8.55 hygiena, svačina

8.55 - 9.15 řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem, hry

9.15 - 11.15 pobyt venku

11.15 – 11.45 hygiena, oběd

11.45 - 14.00 odpočinek, klidové činnosti prohlížení knih, časopisů, skládání puzzle…

14.00 - 14.20 hygiena, odpolední svačina

14.20 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

V odpoledních hodinách přesuny dětí - 16.00 hodin Žabičky do Berušek (dle momentálního počtu dětí tak, aby počet dětí nepřesáhl kapacitu třídy)

2.třída Sluníčka:

Ranní scházení ve třídě Berušek v čase 6.30 – 7.30.

7.30 - 8.20 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory

8.20 - 8.40 pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.40 – 9.00 hygiena, svačina

9.00 - 9.30 řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem, hry

9.30 - 11.20 pobyt venku

11.20 – 11.50 hygiena, oběd

11.50 - 14.00 odpočinek, klidové činnosti

14.00 - 14.20 hygiena, odpolední svačina

14.20 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

V odpoledních hodinách přesuny dětí - 16.00 Sluníčka do Berušek

(dle momentálního počtu dětí, tak aby počet dětí nepřesáhl kapacitu třídy Berušek)

3.třída Berušky:

6.30 - 8.20 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory

8.20 - 8.40 pohybové aktivity (ranní cvičení)

8.40 – 9.00 hygiena, svačina

9.00 - 9.45 řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem, hry

9.45 - 11.45 pobyt venku

11.45 - 12.15 hygiena, oběd

12.15 - 14.00 odpočinek, klidové činnosti

14.00 - 14.20 hygiena, odpolední svačina

14.20 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

Detašované pracoviště – SLUNÍČKO

Ranní scházení ve třídě Motýlků nebo Včelek dle režimu pracovní doby učitelek v čase 6.30 – 7.30

4.třída Včelky:

6.30 – 8.20 scházení dětí, volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory

8.20 - 8.35 pohybové činnosti

8.30 – 8.50 hygiena, svačina

8.50 - 9.20 řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem, hry

9.20 - 11.20 pobyt venku

11.20 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 - 14.00 odpočinek, klidové činnosti

14.00 - 14.20 hygiena, odpolední svačina

14.20 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

V odpoledních hodinách přesuny dětí v 16.00 Včeličky k Motýlkům a naopak.

(dle režimu pracovní doby učitelek a počtu dětí tak, aby momentální počet dětí nepřesáhl kapacitu třídy, na které se děti soustředí)

5.třída Motýlci:

6.30 - 8.20 volné hry a činnosti, (případně didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), individuální rozhovory

8.20 - 8.35 pohybové činnosti

8.30 – 8.50 hygiena, svačina

8.50 - 9.20 řízená vzdělávací činnost podle TVP, individuální práce s dítětem, hry

9.20 - 11.20 pobyt venku

11.20 – 12.00 hygiena, oběd

12.00 - 14.00 odpočinek, klidové činnosti

14.00 - 14.20 hygiena, odpolední svačina

14.20 – 17.00 odpolední zájmové činnosti, volné hry a činnosti, didakticky cílené činnosti, individuální práce s dítětem

Časové rozvržení denního programu je pouze orientační, učitelky přizpůsobují denní program potřebám dětí (jednotlivcům, ale i celé skupině). V případě vhodného počasí využíváme školní zahradu již od ranních hodin.

Při nemoci učitelek, prázdninách či jiných závažných důvodů se mohou děti na nezbytně nutnou dobu spojovat. Informace jsou vždy zveřejněny na cedulích a na aplikaci TWIGSEE

Provoz mateřské školy se přerušuje v měsíci červenci nebo v srpnu vždy na 4 týdny (po dohodě se zřizovatelem a ostatními městskými MŠ), rodičům, kteří potřebují pro své děti v době uzavření zajistit náhradní školu, je dána možnost v MŠ Čelákovice Rumunská v omezeném počtu dětí.

Dále přerušujeme provoz celého zařízení v měsíci prosinci – vánoční prázdniny, dle základní školy.

Docházka dětí do mateřské školy

Příchod dětí – od 6.30 do 8.15 hodin.

Hlavní vchody do MŠ se z důvodu bezpečnosti v 8.20 hodin uzamykají. Pozdější příchod lze výjimečně domluvit s učitelkou na třídě.

Při příchodu do MŠ rodiče vstupují pomocí zvonku na hlavní budově a pomocí videotelefonu na budově SLUNÍČKO.

Omlouvání dětí zákonnými zástupci a způsobu informování o zdravotním stavu dětí:

Zákonní zástupci omlouvají děti na tentýž den nejpozději do 7.00 hodin na obou pracovištích a to telefonicky, sms zprávou, osobně zápisem do sešitu v šatnách, od září 2021 zavádíme telefonní aplikaci TWIGSEE. Na následující dny mohou omlouvat děti stejným způsobem. Dokládat důvody nepřítomnosti dítěte písemně, jsou povinni ZZ dětí v posledním ročníku předškolního vzdělávání / povinná předškolní docházka. ZZ jsou povinni písemně zažádat o uvolnění s předškolního vzdělávání v případě delší plánované nepřítomnosti (dovolená, ozdravovna ….)

Telefon: 326 994 165 volba 1 - hlavní budova

317 704 057 volba dle tříd - SLUNÍČKO

604 934 648 sms zpráva nebo volat – obě pracoviště

Od září 2021 přecházíme na aplikaci TWIGSEE – omlouvání dětí. Informace vyvěšeny v šatnách.

Z organizačních důvodů nemůže být akceptována omluva e-mailem v den nepřítomnosti.

Zákonný zástupce musí též předem nahlásit příchod či odchod dítěte v jinou než obvyklou dobu, též odchod s jinou osobou než zákonným zástupcem. Pravidelné vyzvedávání dětí jinou osobou ZZ zapíší do evidenčního listu.

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže:

- se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

- zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

- ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

- zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za stravné ve stanoveném termínu a nedohodne jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Pokud není dítě omluveno v posledním ročníku MŠ - povinné předškolní vzdělávání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost příslušnému odboru.

Platby v mateřské škole

Úplata za předškolní vzdělávání

úplata za předškolní vzdělávání je pro období od 1.9.2023 do 31.8.2024 stanovena na 800,-Kč měsíčně podle § 6 odst. 2 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů. V souladu se zákonem 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění platných předpisů je v § 123 odst.2 s účinností od 1.9.2017 zakotveno následující pravidlo:

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Předškolní vzdělávání se poskytuje bezúplatně až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku.

a) podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění

pozdějších předpisů, je od úplaty osvobozen:

- zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

- zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

- zákonný zástupce, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě nebo

- fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

V případě, že zákonný zástupce dítěte splňuje podmínky pro osvobození od úplaty, podá ředitelce mateřské školy žádost o osvobození od úplaty a prokáže tuto skutečnost každé čtvrtletí předložením písemného oznámení, popřípadě rozhodnutí o přiznání sociálního příplatku a to nejpozději do poloviny následujícího kalendářního měsíce daného čtvrtletí.

b) o osvobození nebo prominutí úplaty rozhoduje ředitel školy a při rozhodování se řídí vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Úplata za školní stravování dětí

Školní stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

a) výše stravného je stanovena pro školní rok 2023/2024 na 48,-Kč/celodenní stravování, 35,-Kč/polodenní stravování na hlavní budově na detašovaném pracovišti Sluníčko výše stravného 55,- Kč(celodenní a 42,- polodenní, úplata za příslušný měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího měsíce, pokud ředitelka školy nedohodne se zákonnými zástupci jiný termín.

Neomluví-li ZZ dítě včas bude mu počítáno stravné první den nepřítomnosti. Po nemoci či delší nepřítomnosti dítěte musí ZZ nástup dítěte předem nahlásit způsobem výše uvedeným nebo přivést dítě do doby hlášení stravného.

Je nepřípustné, aby děti do MŠ docházely samostatně, bez doprovodu dospělé osoby.

Děti do MŠ nenosí nebezpečné věci (nožíky, špendlíky apod.) V případě donesení vlastní hračky dítětem, MŠ neodpovídá za ztrátu či zničení donesených věcí.

V případě, že si ZZ nebo jím pověřená osoba nevyzvedne dítě do doby ukončení provozu, učitelka dle doporučení MŠMT

Pro MŠ k problematice pozdního vyzvedávání dítěte z MŠ po ukončení provozu, č.j. MSMT-36418/2015 setrvá s dítětem v MŠ:

a) Pokusí se kontaktovat pověřené osoby telefonicky

b) Informuje ředitelku školy a postupuje podle jejích pokynů;

c) Kontaktuje orgán sociální péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona č.359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění;

d) Případně se obrátí na Policii ČR

Úhradu nákladů spojených se zajištěním péče o dítě v těchto mimořádných situacích škola vyžaduje od zákonných zástupců dítěte.

Zákonní zástupci nebo jiné pověřené osoby po vyzvednutí dítěte opustí neprodleně areál.

Objekty obou budov (Přístavní a Sluníčko) jsou uzavřeny po celý den, je nutné zvonit – ohlásit vstup do objektu do mluvítka. Při odchodu je nutné hlavní dveře otevírat na zvukový signál a zkontrolovat uzavření v zájmu bezpečnosti (vstup cizích osob na pracoviště).

IV. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

- Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby převzetí od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

- K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet učitelů MŠ tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí mladších či s podpůrnými opatřeními.

- Při zvýšeném počtu dětí při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího učitele.

- Při zajišťování zotavovacích pobytů, výletů pro děti, určí ředitelka mateřské školy počet učitelů tak, aby byla zajištěna výchova dětí, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

- Při vzdělávání dětí dodržují učitelé pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

- Učitelé odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů nebo jimi pověřených zástupců až do doby, kdy je opět předají zákonným zástupcům nebo pověřeným zástupcům. Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích MŠ organizovaných. - V případě, že dítě bude docházet na kroužky, které nevedou učitelky MŠ, dají zákonní zástupci písemný souhlas / pověření vyzvedávání dítěte lektorem příslušného kroužku.

- Při hře dětí ve třídě dbá učitelka, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky.

- Nesmí odejít od dětí! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ.

- Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do nosu či ucha.

- Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí.

- Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Dbá, aby cvičení a pohybové aktivity

byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobuje intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

- Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dohled, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně.

- V umývárně dbá na to, aby děti nestříkaly a nerozlévaly vodu na podlahu a předchází tím riziku smeknutí a pádu.

- Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. Dítě předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte v evidenčním listě (může být stálé, nebo na určité časové období).

Opatření při pobytu dětí venku nebo na školní zahradě:

- nedovolí učitelky dětem využívat bez dohledu průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu,

- při jízdě na dopravních prostředcích, musí děti používat ochranné pomůcky (helmy),

- nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled.

Při vycházkách:

- učí děti chodit ve dvojicích, v zástupu tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi, chodí po chodníku vpravo

- kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíže při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.

- učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík

- průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, semafory apod.)

- při vycházkách nosí děti bezpečnostní vesty

Opatření při úraze

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte.

Všechny děti v mateřské škole jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

V. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

- mezi sociálně patologické jevy u dětí a mládeže zařazujeme širokou škálu výchovných problémů, výchovných poruch a poruch chování, a to včetně zneužívání návykových látek.

- Prevence SPJ u dětí a mládeže v působnosti resortu školství, mládeže a tělovýchovy představuje aktivity ve všech oblastech prevence:

· drogové závislosti, alkoholismus a kouření

· kriminality a delikvence

· virtuálních drog (počítače, video a televize)

· patologické hráčství (gamblerství)

· záškoláctví

· šikanování, vandalismus aj. forem násilného chování

· xenofobie, rasismu, intolerance a antisemitismu

· a jiných forem násilného chování

Vzdělávací program je zaměřen na prevenci vzniku sociálně patologických jevů:

- důraz kladen na vytváření pozitivních vztahů mezi dětmi (ve všech činnostech),

- techniky rozvíjení osobnosti dítěte (využívání formy a metody působení na děti, zaměření na osobnostní rozvoj a sociální chování – řešení problémových situací, divadelní představení, soutěže, výstavy, skupinové práce…),

- dále na vytváření základů zdravého životního stylu (zdravá výživa, otužování, prostředí bez kouře, spolupráce s rodiči – schůzky rodičů, informační letáky, nástěnky…),

- vedeme děti k šetrnému zacházení s majetkem (hračky nejsou jen mé, jsou tady kamarádi),

- získávání pohybových dovedností, rozšiřování zájmů dětí (založení kroužků na škole, aerobik, pohybové hry-jak trávit volný čas),

- uplatňování metod umožňujících včasné zachycení ohrožených dětí, především dětí sociálně znevýhodněných

- (spolupráce celého kolektivu – povinnost pedagogů, spolupráce s odborníky – semináře…),

- vytvořili jsme společně s dětmi pravidla společného soužití, která nám napomáhají k řešení některých situací.

Spolupráce v tomto směru s odborníky a dalšími organizacemi:

- besedy s odborníky (policie ČR, Hasiči, a jiných zajímavých odvětví…)

- spolupráce s MDDM, se ZŠ a dalšími institucemi, které během školního roku budou ochotni pomoci v prevenci.

VI. Podmínky zacházení s majetkem

- Mateřská škola vede děti k ochraně a správnému zacházení s majetkem školy. Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

- Zákonní zástupci jsou povinni chovat se v prostorách mateřské školy tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

- Školní budova zůstává po celý průběh dne uzavřena. Před vstupem do MŠ se zákonní zástupci nahlásí do venkovního telefonu svým jménem. Teprve potom jsou vpuštěni do prostor MŠ.

- Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově.

Ve všech prostorách školy platí přísný zákaz požívání alkoholu, kouření, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.


Školní řád může být během roku doplněn o dodatky.


Školní řád platný od 1.9.2023


V Čelákovicích 29.8.2023


Jaroslava Dušková

ředitelka školy

Vytvořeno 2.2.2015 14:34:09 - aktualizováno 9.10.2015 14:15:21 | přečteno 4792x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load