Mateřská školka v Čelákovicích
Včelka Beruška Žabička Sluníčko Motýlek

Informace k nástupu 1.9.2020

Školní rok 2020/2021 začíná 1.9.2020. 


Třídy jsou téměř připravené a všichni se již těšíme, že se znovu po prázdninách a po dlouhé pauze ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ve zdraví shledáme. Upozorňujeme, že nově nastupující děti musí mít řádně vyplněný a lékařem potvrzený evidenční list, který první den odevzdají třídním učitelkám.

Bohužel i nadále budou probíhat přísnější hygienická opatření dle doporučení MŠMT.

Prosíme všechny rodiče o důkladné seznámení s dodatkem ke Školnímu řádu platnému od 1.9.2020!!!

Dodatek ke směrnicím a Školnímu řádu MŠ Přístavní pro šk. rok 2020/2021

 1. Zákonný zástupce vyplní a při prvním nástupu do MŠ odevzdá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění (tzv. bezinfekčnost). Formulář ikona souboruzde, www.mspristavni.cz, nebo v šatně MŠ.

 2. Po nástupu dětí do MŠ budou kontrolovány a aktualizovány kontakty na zákonné zástupce včetně emailových adres pro případ distančního vzdělávání.

 3. Do mateřské školy budou děti přijaty jen zcela zdravé bez známek onemocnění (rýma, kašel, teplota…) Děti ráno projdou zdravotním filtrem (bez měření teploty) – při známkách jakéhokoliv onemocnění si rodič odvede dítě domů, pokud se projeví onemocnění během dne, bude změřena teplota (bezkontaktním teploměrem), dítě bude izolováno od kolektivu a bude kontaktován zákonný zástupce, který si neprodleně dítě vyzvedne.

 4. V případě chronického onemocnění dítěte (alergie aj.) přinese zákonný zástupce potvrzení od lékaře, že nejde o infekční onemocnění.

 5. Převzetí dítěte bude i nadále probíhat bezkontaktně. Rodiče prosíme nevstupovat do třídy, dítě předat mezi dveřmi. Dítě si neprodleně odchází umýt ruce vodou a antibakteriálním mýdlem.

 6. Žádáme rodiče, aby se v šatně neshromažďovali a zdržovali se jen na dobu nezbytně nutnou. Rodiče vstupují do areálu MŠ také pouze zdraví a bez známek onemocnění.

 7. Vzhledem k přísnějším předpisům - do třídy, na zahradu a na spaní je nutné oblečení na převlečení!

 8. Školní stravování bude zajištěno za přísnějších hygienických podmínek, dle doporučení MŠMT bez samoobslužných činností.

 9. MŠ prozatím zvažuje konání těchto akcí – divadla, besídky, výlety – bude postupováno dle aktuální epidemiologické situace.

 10. Zájmové kroužky zůstávají v nabídce MŠ. Děti jsou děleny do skupin dle tříd.

 11. V případě mimořádné situace spojené s onemocněním Covid – 19 bude škola postupovat dle pokynů KHS a dodržovat aktuálně platná opatření.

 12. Distanční vzdělávání (při mimořádné situaci – karanténa, uzavření MŠ...) – je od 1.9.2020 povinné pro poslední ročník MŠ.

 13. Informace budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Sledujte aktuality na webových stránkách a sekci Informace, opatření - Covid 19.


Přejeme poklidný zbytek prázdnin a hezký zbytek léta:-)

Vytvořeno 28.8.2020 19:12:00 | přečteno 285x | Petra.Musilova
 

Mateřská škola v Přístavní 333, 250 88 Čelákovice, IČ: 70992495
telefon: 326 994 165 (Přístavní), 317 704 057 (Komenského), e-mail: info@mspristavni.cz

load